دکتر خاکساریان ، محمود بهمنی ، ناصر عباسی جميع الكتب دکتر خاکساریان ، محمود بهمنی ، ناصر عباسی تحميل

  • الصفحة الرئيسية
  • // دکتر خاکساریان ، محمود بهمنی ، ناصر عباسی جميع الكتب دکتر خاکساریان ، محمود بهمنی ، ناصر عباسی تحميل
مرزنجوش و گل راعی: فیتومدیسین در ایران
این کتاب به بررسی اثرات دارویی دو گیاه مرزنجوش و گل راعی در اسناد اتنوبوتانی و اتنوفارماکولوژیک ایران پرداخته است. کتاب فوق سه فصل می باشد. در فصل. . .   اول کتاب مقدمه ای بر طب سنتی، اتنوبوتانی، اتنوفارماکولوژی و ت...

دکتر خاکساریان ، محمود بهمنی ، ناصر عباسی

كتاب الأنواع

دکتر خاکساریان ، محمود بهمنی ، ناصر عباسی جميع الكتب دکتر خاکساریان ، محمود بهمنی ، ناصر عباسی تحميل سيل

دکتر خاکساریان ، محمود بهمنی ، ناصر عباسی